کالای خطرناک

کالای خطرناک و موارد معافیت از مسئولیت حمل بار آنها


کالای خطرناک به دسته کالا هایی گفته می شود که که در یک مسیر حمل ونقل عادی، به طور سریع منشا خسارات مالی و جانی میشوند؛ بنابراین چنین کالاهایی ذاتاً خطرناک هستند نه اینکه در شرایط کـاملاً اسـتثنایی تبـدیل بـه کـالای خطرنـاک مـی شـوند؛

محصولات شیمیایی

کالای خطرناک

وقتـی فرسـتنده کـالایی را بـا ماهیـت خطرناک به حمل کننده تحویل میدهد باید حمل کننده را از نوع دقیـق خطـر و در صـورت لـزوم از اقدامات احتیاطی که باید به عمل آید مطلع سازد. در صـورتی کـه ایـن اطلاعـات در بارنامـه جـاده ای ذکر نشده باشد مسئولیت اثبات اینکه حمل کننده از نوع خطـری کـه در حمـل کـالای مـورد بحـث وجود داشته آگاه بوده است با ارائه دلایل دیگر به عهده فرستنده یا گیرنده خواهد بود.

موارد برسی معافیت از مسئولیت حمل بار

چنانچه حمل کننده از وجود کالای با ماهیت خطرناک آگـاه نشده باشد میتواند در هر زمان و در هر مکانی کالا را تخلیـه کـرده یـا آن را از بـین بـرده و یـا خنثی نماید بدون اینکه غرامتی از این بابت بپردازد؛ علاوه بر این فرستنده کـالا مسـئول جبـران تمام هزینه ها، فقدان یا خسارت هایی است که از تحویل چنین کالایی، حمل کننده را آگاه نساخته است.
این ماده مشخص میکند که متصدی چگونه میتواند با کمـک آن، بـه عنـوان یک دفاع از مسئولیت رهایی یابد.

کالای شیمیایی و خطرناک

در صورتی که محموله و مواد شیمیایی سمی بوده که فرستنده آنها را تنها مواد شیمیایی معرفی میکند، و متذکر ماهیت خطرناک آنها نمی شود، واسطه ی ارسال نیز به متصـدی اعـلام می کند که محموله دارو میباشدو در کنار این محموله کالاهای دیگری نیز بارگیری میشـود و در طول حمل به علّت نشتی یکی از بشکه ها، محموله هل دیگر و تریلی نیز اسیب وارد می شود، در نهایـت دادگـاه علّـت وقـوع حادثـه را عـدم اطـلاع نماینـده فرسـتنده و متصـدی از ماهیت خطرناک کالا اعلام میکند و فرستنده را تنها مسئول حادثه میشناسد.


آزادی متصدی درخصوص تخلیه و انهدام مواد خطرنـاک مطلـق نیسـت بلکـه بایـد شـرایط محیط زیستی و سلامت عمومی را در نظر بگیـرد و در ایـن خصـوص هـیچ تعهـد قـراردادی در مقابل طرف قرارداد نخواهد داشت.
فرستنده، مسئول هزینه های متحمل شـده از طـرف متصـدی نیز میباشد. علاوه بر این اگر خساراتی به متصدی وارد گـردد ماننـد خسـارت بـه وسـیله نقلیـه و…، فرستنده اینگونه خسارات را نیز باید جبران کند.