نرخ حق بیمه

نرخ حق بیمه و بیمه باربری


نرخ حق بیمه نرخی است که بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر می پردازد، در واقع پرداخت حق بیمه در بیمه های اقساطی از تعهدات بیمه گر می باشد.

تیم میربار اصفهان با بکار گیری به روز ترین ابزار و ماشین الات و تیمی برای بهبود و ساماندهی در حمل نقل، کار شمارا ساده کرده
برای تماس با مشاوران ما
09132091054

نرخ حق بیمه
نرخ حق بیمه

بیمه باربری

از قدیمی ترین انواع بیمه نامه، بیمه حمل و نقل کالا است. بیمه باربری در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار متعهد می شود که در صورتی که کالای مورد بیمه در جریان حمل و نقل ازمبدا به مقصد نام برده به علت وقوع هریک از خطرات نام برده (درشرایط عمومی بیمه نامه) دچار خسارت شود یا بیمه گذار بر اساس قوانین و مقررات بین الملل خساراتی پرداخت کند، زیان وارده به کالا را جبران و هزینه ها را پرداخت می نماید.

مدت اعتبار بیمه

بعد از اتمام بارگیری و با قرار دادن بار بر روی بارگیر بیمه شروع و بارسیدن بارگیر به مقصد، مدت بیمه خاتمه می یابد. حمل کالا از تاریخ صدور بیمه نامه به مدت یکسال دارای پوشش بیمه است و پس از اتمام یکسال ادامه پوشش بیمه ای به توافق طرفین بسیگی دارد.

نرخ حق بیمه
نرخ حق بیمه 1399 میربار