معافیت از حمل ونقل

معافیت از حمل ونقل جاده ای کالا و موارد برسی آن


حمل ونقل و معافیت از حمل ونقل یکی از ارکان اصلی اقتصـاد، تجـارت، رفـاه اجتمـاعی، امنیـت، حاکمیـت و سیاسـت است. حمل ونقل بین المللی کالا انتقال کالا از کشور مبدأ که اغلب فروشنده است بـه کشـور مقصـد که اغلب خریدار است میباشد.

معافیت از مسئولیت حمل و نقل

مبنای مسئولیت متصدی در کنوانسیون معافیت از حمل ونقل جاد

برخی اعتقاد دارند مبنای مسئولیت مدنی در کنوانسـیون مسئولیت، مطلق است؛ مسؤولیت در صورتی مطلق است که هیچ قیدی نمـی توانـد متصدی را مسئولیت معاف کند.
وقتی به مخـاطرات ذاتی خاص قید شده در بارنامه بر میخوریم، کنوانسیون مورد ملاحظه قرار میگیرد، نتیجه این میشود که مسئولیت متصدی کمتر از مطلق میباشد.

مبنای مسئولیت متصدی نه مسئولیت مطلق است و نه مسئولیت نوعی یا محض.

موارد معافیت متصدی از مسئولیت

به سبب وجود مخاطرات ذاتی در این نـوع حمـل ونقل هـای مـورد توافق، برخلاف قاعده کلی که مسئولیت اثبـات مـوارد معـاف کننـده بـا متصـدی اسـت، اگـر حمل کننده اثبات کند که تحت اوضاع و احوال مربوط، فقدان یا خسارت میتوانسته به یک یا چند مورد از مخاطرات خاص مدعی میشود. در این صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت کند کـه فقـدان یـا خسـارت در حقیقت به طورکلی یا به طور جزئی منتسب به یکی از این مخاطرات نبوده اسـت.
اثبات این امر که مخاطرات مطرح میتوانست علت وقوع خسارت باشـد کـافی اسـت و از ایـن جهت ظاهراً امتیاز ویژه ای از جهت سهولت در اثبات عدم مسئولیت برای متصدی به وجود آمده است.

عیب در بسته بندی و معافیت از نقل وانتقال

بسته بندی زمانی معیوب به حساب می آید که چنین بسته بندی نتواند کالا را برای مسیری کـه در قرارداد با وسیله نقلیه مشـخص قـرار اسـت حمـل شـود صـحیح و سـالم نگـه دارد.
این مورد دفاعی زمـانی پذیرفتـه مـی شـود کـه متصدی در بسته بندی کالا نقشی نداشته و آگاه بـه معیـوب بـودن بسـته بنـدی نباشـد و یـا عیـب بسته بندی آشکار نباشد.

عیب دربارگیری، چیدمان وتخلیه

زمـانی کـه عمـل بارگیری توسط خدمه هر دو طرف انجام میگیرد مسئولیت با هر کدام از آن ها که دچار اشـتباه شده است، میباشد. چیدمان اشتباه از سوی فرستنده نیز میتواند باعث تبرئه متصدی از مسـئولیت گـردد البتـه در این مورد نیز وجود ایراد ظاهری مانع از معافیت متصدی است.