ماشین آلات کارگاهی

ماشین آلات کارگاهی و کاربرد آنها


با توجه به نیاز های امروز ایجاد راه های زمینی و ساخت و ساز و همچنین مساله تعمیر و نگهداری راه های کشور ضرورت استفاده از ماشین آلات کارگاهی و راهسازی و ساختمانی مشخص و در نتیجه آن داشتن آگاهی از مسایل ایمنی کار با اینگونه تجهیزات امری اجتناب ناپذیر می باشد.

ماشین آلات کارگاهی و تراکتورها و بولدوزرها

هدف اولیه تراکتوربه جلوراندن ویا کشیدن اقسام با رها میباشد برروی تراکتورانواع لوازم مکانیکی ماشین آلات راهسازی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل های مکانیکی ، ریپرها ، انواع تیغه ،ها دکل های لوله گذار جانبی ، کج بیل ،ها نهرکن ها وغیره به . علاوه ازتراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیرکشیدن اسکریپر ، واگن وغیره که از موارد استفاده بولدوزرها میتوان:

 • ستطیح زمین وپاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت
 • ایجاد راه های اولیه درکوهستان ها و زمین های سنگ لاخی
 • جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد
 • کمک به هل دادن اسکریپرها
 • پخش کردن خاک درخاکریزها
 • پشته کردن خاک درکنارنهرهای ایجادشده
 • ستطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی
 • ماشین آلات کارگاهی نگهداری راه های موقت خاکی
 • پاک سازی گودال های کف معادن
ماشین آلات کارگاهی
ماشین آلات کارگاهی

انواع تراکتورها

تراکتور های چرخ زنجیری

ماشین آلات کارگاهی ترا کتورها معمولا برحسب اندازه وزن وقدرت طبقه بندی میشوند دربسیاری ازپروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ زنجیری مهم است وجود زنجیره ها باعث میشود که تراکتوربتواند درزمین های با مقاومت فشاری کم وقدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد.

تراکتور چرخ لاستیکی

تراکتورچرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری درکشیدن وهل دادن اسکریپرها وکارها ی نظیرآن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ وچهارچرخ وجود دارد نوع دو چرخ آن حتما باید بایک ماشین آلات راهسازی دیگر نظیراسکریپر کارکند تابتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن دردونوع یک دیفرانسیل ودودیفرانسیل موجود است.

بیل های مکانیکی

بیل های مکانیکی ازاولین ماشین آلات راهسازی مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا” برای گود برداری درخاک وبارکردن با آن کامیون یا تریلی ویا تسمه نقاله ها بکارمیرود.
از انواع انواع بیل های مکانیکی:

 • بیل مکانیکی با جام معکوس
 • بیل مکانیکی با سیستم کابلی
 • بیل کششی (دراگلاین)
 • جرثقیل
ماشین آلات کارگاهی
ماشین آلات کارگاهی

اسکریپر و ماشین آلات راهسازی

از ماشین آلات راهسازی است که عمل بارگیری وحمل وتخلیه مواد خاکی در مسافت های متوسط و زیاد را به تنهایی انجام می دهد.

ماشین آلات کارگاهی
اسکریپر