مهار انواع بارها

تکنیک های مهار انواع بارها


در مهار انواع بارها ، بندها باید در جهات مخالف با هرگونه حرکت بار و با زاویه مناسب بسته شوند. در مهار بارهایی که مساله ایجاد اصطکاک بیشتر (توسط اعمال نیروی عمودی بیشتر) ملاک، مهار بار خواهد بود هر چقدر زاویه ای که بند با راستای افق میسازد، به زاویه عمود نزدیک تر باشد، نیروی فشاری بند بزرگتر و کارایی بند در مهار بار بیشتر خواهد بود.

مهار انواع بارها
مهار انواع بارها

مهار انواع بارها

در بارهای دارای چرخ لاستیکی

هرچقدر زاویه بستن بند به زاویه افقی نزدیک تر باشد، کارایی بند و تأثیر آن در مهار بارها بیشتر خواهد بود.

برای مهار بارها ی بسته بندی شده روی پالت

رعایت موارد الزامی است، این بارها را باید با بند مهار کرد و یا در داخل محفظه ای جاسازی نمود
در مهار پالت توسط بند باید ترکیب بسته بندی و بند از رها شدن تمام کالاها جلوگیری کند.
اگر احتمال رها شدن کالایی برود، باید از یک مهار کننده اضافی استفاده نمود.
برزنت ها و چادرهای کناری، به هیچ وجه نباید به تنهایی به عنوان سیستم مهارکننده پالت بکار روند، مگر آنکه برای بارهای خاص طراحی شوند.

مهار بارهای استوانه ای شکل

از قبیل رل ها، قرقره ها، کلاف ها و بشکه ها باید توسط وسایل بارگیر با تجهیزات خاص یا کانتینرها انجام شود.
این نوع بارها را باید با استفاده از بند، قید افقی آنها به حفاظ جلوی بارگیر، نرده های جانبی و ریل کناری کفی، مهار نمود.

در مهار کلاف های میلگرد

این نوع بار را یا باید توسط وسایل نقلیه ای که به این منظور طراحی شده اند، حمل
نمود یا با سیستم های مخصوص بسته بندی که برای مهار انواع بارها طراحی شده اند، مهار کرد.
قرار دادن بسته های افقی کلاف های میلگرد در طول وسیله نقلیه بدون استفاده از قیدهای کرادل مخصوص ممنوع است.
البته تعداد کم میلگردها را میتوان با مهار کردن جداگانه هر کدام با بند و قید افقی، حمل نمود.

مهار لوله ها، بارهای گرد و طویل روی ضربه گیر تخت

در این روش مهار بارها ، برای جلوگیری از غلتیدن بار هنگام بارگیری و تخلیه، باید از
تیرک های قائم کناری به همراه ضربه گیر تخت استفاده کرد..
تمام لوله ها باید با عبوردادن بند از روی هر ردیف لوله مهار شوند، درصورتی که کل بار توسط یک بند مهار میشود، باید از تیرک های قوی تری استفاده کرد.

مهار چوب ها

چوب ها باید با وسیله نقلیه مخصوص حمل چوب که به امکاناتی مانند بونک ها، گیره های الوار، تیرک های کناری یا سایر وسایل مشابه مجهز است، حمل شوند.
تیرک های کناری باید طوری مهار شوند که هنگام حرکت از وسیله نقلیه و بار جدا نگردند.
بندها نیز باید با وصل شدن به تیرک های کناری و بونک ها و الوارگیرها، بار را مهار کنند.

روش مهار ورق ها و بارهای تخت

این نوع مهار بارها را باید از تمام جهات با بستن به حفاظ جلویی و کناری، ریل کناری کفی، تیرک های قائم، ستون و غیره مهار کرد، ارتفاع این نوع بار را باید با قرار دادن شیءای زیر، اطراف و یا بر روی آن، تغییر داد تا بندها با افق زاویه بزرگتر از٣٠ درجه درست کنند.