نحوه استقرار بار روي بارگیر

تنظیم بار و نحوه استقرار بار روی بارگیر


وسیله نقلیه باید متناسب با باری که قرار است حمل کند، انتخاب شود. این وسیله
باید از ظرفیت مناسب حمل بار و نیز فضای کافی برای جاسازی بار برخوردار باشد. با توجه به اهمیت رعایت مسائل ایمنی و نحوه استقرار بار روی بارگیر در مهـار بارهـا و حمل جاده ای، در این خصوص مورد برسی و مشخص می گردد.

برای تماس اطلاعات بیشتر و تماس با مشاوران ما: 09132091054

نحوه استقرار بار روی بارگیر
نحوه استقرار بار روی بارگیر

نحوه قرار دادن بار روی بارگیر

وسیله نقلیه نباید بیشتر از میزان باری که در آیین نامه حمل بار در راههای کشور تعیین شده است، بارگیری شود. طول، عرض و ارتفاع بار برای جلو گیری از برخورد بار با موانع در سر راه نباید از حد مجاز و قانونی آن تجاوز کنند.
برای رعایت بیرونزدگی مجاز بار جهت حفظ تعادل، وسایل نقلیه ای که بار طویل حمل میکنند، باید از طول کافی برخوردار باشند.


برای پایداری بیشتر بار، نحوه قرار دادن بار روی بارگیر باید از جهتی انجام گیرد که مرکز ثقل بار در کمترین فاصله از کفی و سطح جاده قرار گیرد.
استقرار بار بر روی بارگیر باید به نحوی باشد که پایداری، هدایت، کاهش و افزایش شتاب وسیله نقلیه را تحت تأثیر قرار ندهد و به محورها فشار نیاورد.
کلیه بارها را میتوان به تخته سر تکیه داد و مهار نمود، به استثناء بارهایی که مرکز ثقل آنها در نیمه بالایی ارتفاع بار قرار دارند. (اینگونه بارها نیروی زیادی بر محورهای جلوی وسیله نقلیه وارد میکنند.)

بارگیری
بارگیری


بار باید به نحوه استقرار بار روی بارگیر قرارگیرد که مرکز ثقل آن در جلوی مرکز محور عقب یا گروه محورهای عقب تریلر و کامیون باشد.
در مورد نیمه تریلرها نیز باید مرکز ثقل بار و نیمه یدک جلوتر از مرکز گروه محورهاقرار گیردتا ازنوسان وسیله نقلیه جلوگیری شود.

بارگیری بار های سنگین

در مورد بارگیری بارهای سنگین بر روی نیمه یدک ها برای جلوگیری از خمیدگی و انحنای بیش از حد کفی های طویل باید ابتدا بار در وسط عرض کفی قرار گیرد، سپس نحوه قرار دادن بار روی بارگیرو توزیع وزن آن در طول بارگیر صورت پذیرد.
بارهای با ارتفاع زیاد حتی اگر به خوبی نیز مهار شده باشند، باید با احتیاط حمل شود.
برای جلوگیری از واژگونی بارهای بلند به هنگام ترمزهای شدید، طول بار در جهت حرکت وسیله نقلیه نباید کمتر از ٨/٠ ارتفاع آن باشد. این مسأله برای بارهای استوانه ای همگن نظیر رله ای کاغذی، بشکه ها و کپسول های گاز نیز صادق است.
برای جلوگیری از بی ثباتی بار در حرکت در قوس های افقی جاده، عرض بار نباید کمتر از ۵/٠ ارتفاع آن باشد.

بارگیری
بارگیری

برای جلوگیری از واژگون شدن بارهای بلند، بندها باید به نیمه بالایی بار و در دو طرف آن بسته شوند و زاوی های که با افق ایجاد میکنند از ۶٠ درجه بیشتر نباشد.
نحوه قرار دادن بار روی بارگیر بارهای بلند و ناپایدار و دارای شکل نامتقارن را نباید تنها با بند مهار کرد. در این موارد باید بار را حتی الامکان به صورت افقی بر روی کفی قرار داده و از وسیله نقلیه و بارگیری با ساختار خاص استفاده نمود.