ابزار مهار بار

تجهیزات و ابزار مهار بار بر روی بارگیر


برای مهار کردن بار بر روی بارگیر نیاز به استفاده از تجهیزات و ابزار مهار بار است که در این مقاله ما به انها می پردازیم، تیم میربار اصفهان با بکار گیری به روز ترین ابزار و ماشین الات و تیمی برای بهبود و ساماندهی در حمل نقل، کار شمارا ساده کرده برای تماس با مشاوران ما 09132091054

 تجهیزات مهار بار
تجهیزات مهار بار

ابزار مهار بار اتصال بند به کفی

درصورتی که کفی مجهز به ریل کناری باشد، بندها باید به ستون های نگه دارنده ریل وصل شوند. به منظور مقاومت و ابزار مهار بار در برابر نیروهایی که توسط بندها اعمال میشود، ریل بندها و محل های اتصال باید بتوانند در برابر نیروهای مهار مقاومت کنند.
حداقل ظرفیت نقاط مهار بار باید واضح و برجسته روی وسیله نقلیه حک شود.
طناب ها را میتوان به هر نقطه از ریل کناری کفی بست، تسمه های بافته را نباید با «گره زدن» به ریل کناری متصل کرد، وینچ های دستی، بست های انتهایی و تجهیزات مشابه نباید به ریل کناری فشار آورند.

کاربرد چادرها و برزنت ها و نکات امنیتی تجهیزات مهار بار

لایه های چادر باید با هم همپوشانی داشته باشند تا از نفوذ باد یا باران به داخل
بارگیرجلوگیری کنند. هنگام بستن چادر باید دقت شود که هیچیک از چراغ ها، پلاک ها و علایم هشدار دهنده وسیله نقلیه در زیر چادر پنهان نشوند.
هر نوع پارگی در ابزار مهار بار برزنتی باید تعویض یا موقتاً تعمیر شود تا شکاف ها بزرگتر نگردند.

الزامات انواع جدا کننده ها اعم از زیر انداز های لاستیکی و ضربه گیرها:

باید از زیراندازهای افزاینده اصطکاک برای کاهش تعداد بندها، مخصوصاً برای
بارهای دارای سطوح لغزنده، استفاده کرد.
مقاومت لایه هایی که برای ایجاد و افزایش اصطکاک بین اجزاء تجهیزات مهار بار در برابر حرکات افقی بکار میروند، باید برابر۵٠ درصد وزن بار قرارگرفته روی آنها باشد قطعات چوبی که به عنوان ضربه گیر، گوه، قید کرادل یا برای قید افقی بار بکار میروند، باید متناسب با نوع بار، از مقاومت فشاری، سائیدگی و استحکام کافی برخوردار باشند.

ابزار مهار به شرح زیر جاسازی و محافظت میشوند:

تمام ابزار مهار بار نظیر ضربه گیرهای چوبی، جداکننده ها، بندها و کشنده ها را باید روی وسیله نقلیه مهار کرد. تجهیزات و اتصالات مهار نصب شده بر روی وسیله نقلیه، نباید محور یا ساختار وسیله نقلیه را ضعیف کنند. سوراخ کردن یا جوش دادن اتصالات بدون تأیید سازنده وسیله نقلیه ممنوع است.

کلیه وسایل تجهیزات مهار بار و اتصالات بارگیر باید بطور منظم و مداوم بازبینی و بازرسی و در صورت لزوم، تعمیر یا تعویض شوند، در صورت به اتمام رسیدن عمر مفید این تجهیزات، نباید از آنها استفاده کرد.