ایمنی جاده ها

ایمنی جاده ها و ارزیابی عملکرد آنها


ایمنی جاده ها تصادفات جاده ای علاوه بـر خسـارات مـالی سالانه حدوداً یک تا سه درصد سود ناخالص ملی کشـورها تخمـین زده مـی شـود.
تقریباً 60 درصد قربانیان تصـادفات را سـنین 15 تـا 45 سـال برآوردکرده اند تشکیل میدهد و از این حیث، جاده های ایران با بیش از 200 هزار کشته در سال از حادثه خیزترین جاده های دنیا به حساب می آیند.

ایمنی جاده ها

شاخص های ایمنی جاده ها و ابزارهای حصول آن

مسئله عملکرد جاده ها و ایمنی جاده به هر عـاملی کـه بـه وقوع تصادف یا تشدید آسیب های ناشی از آن مرتبط باشد، تلقی می شود. مؤلفه های متعدد مؤثر بر ایمنی جاده عبارت است از:

  • خصوصیات و عملکرد خودرو
  • محیط و جغرافیای محل
  • تردد در جاده
  • ساختار جاده
  • وضعیت راننده

روشهای مطرح در ارزیابی عملکرد جاده ها

شناسـایی نقطـه ضعف های ایمنی جاده ها و ارتقاء سطح ایمنی جاده و انتخاب طرح های بهبود در ایمنی جاده ای، روش های متعددی مطرح است که مـی تـوان آنهـا را بـه روش های ارزیابی اقتصادی – اجتماعی ایمنی جاده ای، مثل روش هـای تجزیـه و تحلیل چند معیاره و روش های ساختاری بررسـی ایمنـی جـاده ای شامل روش های آماری تقسیم بندی کرد.

روش های ارزیابی مالی پروژه های ایمنی جاده

اثراقدامات ایمنـی جـاده ای را بـه صـورت تعداد تصادفات پیشگیری شده در هر واحد هزینه به کارگیری اقدام موردنظر تعریف میشود. یعنی:

  • نرخ سرمایه × هزینه متوسط تصادفات × تعداد تصادفات پیشگیری شده = ارزش حال منافع

استفاده از این روش ها معمولاً برای انتخاب و ارزیابی اثربخشی طـرح عملکرد جاده ها از
جنبه های مختلف ایمنی جاده مثـل اقـدامات مـرتبط بـه زیر سـاخت هـای جـاده ای،
خودرو و استفاده کنندگان از جاده کاملاً مرسوم بـوده و مـی تواننـد در مقیـاس هـای
مختلف ملی، منطقه ای و محلی و در مراحل مختلـف طـرح هـای حمـل ونقـل یعنـی
طراحی، نگهداری و نوسازی استفاده شوند.

روش های تحلیل چند معیاره

این روش ها غالباً در زمینه توسعه پایدار و حمل ونقل به کار میروند و مقایسه پذیری این روش هـا بـرای تصـمیم گیـری در شـرایط واقعـی مناسـبند و مسـایلی کـه در وهلـه اول بـه علـت تعدد گزینه و معیارهای تصمیم گیری غالباً پیچیـده بـه نظـر مـی رسـند به کمک انها قابل حل میشوند.