اختلال عصبی

اختلال عصبی عضلانی در بین رانندگان کامیون


پدیده اختلال عصبی و استرس یکى از مشکالت اساسى است که در دهه های اخیر و با گرایش به سمت زندگى مدرن، گریبانگیر جوامع بشرى شده است. استرس شغلى زمانى روی میدهد که بین نیازهاى شغلى، با قابلیت ها، توانایى ها و خواسته هاى فرد ناهماهنگى وجود داشته باشد.

اختلال عصبی

اختلال عصبی و استرس رانندگان

رانندگى یکی از مشاغل کم تحرک است و به دلیل نیاز به تمرکز و دقت بالا جزو مشاغل پر استرس محسوب میشود، عوامل شخصیتی رانندگان به همراه عوامل محیطی منجر به آغاز فرآیند استرس میشوند. در مرحله بعد این استرس به شکل علایم عینی بروز یافته و منجر به خستگی و دردهای عضلانی می شود و از دیگر سو بر راندمان کاری تاثیر منفی گذاشته و منجر به بروز تصادفات می شوند.

اختلال اسکلتی عضلانی در رانندگان

اختلال اسکلتی عضلانی نیز یکی از عمده ترین بیماری ها و عوارض شغلی است که به علت وضعیت بدنی نامناسب در حین رانندگی به وجود میآیند و سبب ایجاد درد عضالت و استخوان ها از جمله کمر، شانه، بازوها و دست ها میگردند و احتمال بروز دیسک را افزایش می دهد.

اختلال اسکلتی- عضلانی، نه تنها باعث کاهش عملکرد رانندگان میشود، بلکه ممکن است در اثر عدم درمان، منجر به بازنشستگی زود رس یا ترک خدمت نیروهای مجرب شده و هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کند.

مشکلات رانندگان کامیون

برسی پنجاه ساله بر روی سلامتی رانندگان نشان داد که استرس های عمده شامل ارگونومی ضعیف کابین، الگوهای شیفت کاری و رانندگی طولانی موجب بروز بیماری های قلبی و عروقی، گوارشی، اختلالات اسکلتی و عضلانی و خستگی به همراه افسردگی و اضطراب میشوند که در نهایت رانندگان دچار حادثه شغلی میشوند، اما هنوز در مورد روش های مدیریت استرس شغلی به منظور کاهش اختلالات شفافیت کافی بوجود نیامده است.

سن رانندگان و تاثیر آن بر کار

سن تاثیر زیادی بر راندمان رانندگی داشته و الگوهای رانندگی با سن تغییر میکند، رانندگان مسنتر ساعات کمتری به رانندگی میپردازند، با سرعت های پایین تری حرکت میکنند و خود را در معرض موقعیت های خطرناک قرار نمیدهند.